Giới thiệu | LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM | Khóa V (Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

 

Tôn chỉ - Mục đích

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân tự nguyện, ham thích tập luyện và hoạt động đóng góp cho sự phát triển, nâng cao vị thế của Taekwondo Việt Nam trong khu vực và thế giới. Mục đích của Liên đoàn là tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu môn thể thao võ thuật Taekwondo nhằm mục đích giáo dục rèn luyện thể chất, phát triển tài năng, không ngừng nâng cao thành tích, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Quốc gia.

 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Liên đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên đoàn, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn được Bộ Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

Nhiệm vụ
1. Tuyên truyền đường lối, quan điểm công tác thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước; lợi ích tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao nói chung, tập luyện Taekwondo nói riêng đối với sức khỏe và giáo dục phẩm chất đạo đức, tinh thần thượng võ cho người tập.
2. Hướng dẫn, tổ chức và quản lý phong trào tập luyện và thi đấu, biểu diễn Taekwondo trên phạm vi cả nước theo quy chế quản lý do nhà nước ban hành và định hướng phát triển của ngành thể thao Việt Nam.
3. Xây  dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên. Phổ biến các phương pháp tập luyện, các tiêu chuẩn rèn luyện, các hình thức thi đấu Taekwondo.
4. Xây dựng hệ thống thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc, điều hành các hoạt động thi đấu, biểu diễn cấp quốc gia, quốc tế.
5. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế về Taekwondo sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
6. Huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức các hình thức dịch vụ tạo nguồn kinh phí cho Liên đoàn hoạt động.
7. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Liên đoàn và các tổ chức thành viên, hội viên.
8. Phong cấp, giáng cấp, khen thưởng và kỷ luật đối với trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của pháp luật.
9. Kiến nghị và đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề:
a) Chủ trương, chính sách, chế độ, kế hoạch, biện pháp nhằm động viên, khuyến khích phát triển Taekwondo.
b) Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên.
c) Tuyển chọn danh sách đội dự tuyển, đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế. 
10. Thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật về hội và thể dục, thể thao.

 

Quyền hạn
1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn đã được phê duyệt.
2. Tuyên truyền mục đích của Liên đoàn.
3.    Đại diện cho tổ chức thành viên, hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn.
4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Liên đoàn và các tổ chức thành viên, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn.
5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên, hội viên vì lợi ích chung của Liên đoàn; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Liên đoàn.
6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho tổ chức thành viên, hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.
7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.
8. Thành lập pháp nhân và các tổ chức kinh doanh thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật.
9. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực Liên đoàn hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
10. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn.
11. Được gây quỹ Liên đoàn trên cơ sở hội phí của tổ chức thành viên, hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
13. Liên đoàn có phạm vi hoạt động cả nước được gia nhập là tổ chức thành viên của các liên đoàn quốc tế và khu vực; được tham gia ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Liên đoàn hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Liên đoàn về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.
14. Thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật về hội và thể dục, thể thao.

 

LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM
 

Sunflower Taekwondo | Taekwondo Online 2020 | Khổ luyện cùng với Đội quyền Taekwondo Việt Nam

CÁC SỰ KIỆN | TAEKWONDO NỔI BẬT | TRONG NĂM 2020

Khóa Taekwondo Online 2020 - Cùng khổ luyện với Đội quyền Taekwondo Việt Nam

Khóa Taekwondo Online 2020 - Cùng khổ luyện với Đội quyền Taekwondo Việt Nam

18th ICTO Championship - Vietnam 2019 (23-27/7/2020, Hochiminh City)

18th ICTO Championship - Vietnam 2019 (23-27/7/2020, Hochiminh City)

32th Olympic Games Tokyo 2020 Taekwondo Competition (25-28/07)

32th Olympic Games Tokyo 2020 Taekwondo Competition (25-28/07)

Khóa Đào tạo - Bồi dưỡng HLV Taekwondo toàn quốc năm 2020 (16-20/07, Thành phố Hồ Chí Minh)

Khóa Đào tạo - Bồi dưỡng HLV Taekwondo toàn quốc năm 2020 (16-20/07, Thành phố Hồ Chí Minh)

TAEKWONDO VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN